Jaarvergadering notulen 2018 - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info ZBC
 
 

Notulen jaarvergadering d.d. 17-09-2018.
   Locatie ’t Kaaike te Zuiddorpe
    Aanvang 20:00 uur.Aanwezig:
Gerard Verduijn, Rudi Matthijs, Theo van Esbroek, Eddij Herman, Jan Franken, Guus Acke, Olaf Droesbeke, Etien La Heyne, Ronnie Meeusen, Rini Faas, Freddie de Theije, Rudi de Krijger, Frank Versijp, Staf Thijs

Afwezig met kennisgeving:
Henry de Mul, Cees de Bruyn, René van Mol, Gerard Coone, Theo Mattheeuws, Rudi van der Poel

Zonder kennisgeving.
Geen

1. Opening.
Onze 80e jaarvergadering heeft meer afmeldingen dan andere jaren maar is met 13 leden nog goed bezocht.
Er wordt een moment stilte gehouden i.v.m. het ons ontvallen van de voorzitter Wim Allonsius.

2. Mededelingen

*AVG wet op de beveiliging van de persoonsgegevens wordt voorgelegd aan de leden. De leden hebben er geen bezwaar tegen als er op dezelfde manier met de privacy om wordt gegaan als in het verleden, m.a.w. worden er geen persoonsgegevens aan derden gegeven mits akkoord van betreffend lid of voor KvK.
*Opknappen biljartzaal. Er is door het bestuur de vraag  gesteld, door het stichtingsbestuur van MFC ‘t Kaaike, of er vrijwilligers zijn onder de leden om zelf de biljartzaal op te frissen met een nieuwe verflaag.Rini biedt zich spontaan aan. Er wordt besloten om dit over een paar weken aan de leden voor te stellen d.m.v. een mail. De verf wordt beschikbaar gesteld door ‘t Kaaike. Er wordt geopperd door Staf om Gerard Coone hiervoor te raadplegen; die schijnt een beetje te kunnen schilderen.
*Verhoging consumptieprijs van € 1,00 naar € 1,50 om alvast een potje te sparen voor het vernieuwen van de biljartlakens volgend seizoen. De leden stemmen zonder tegenstem voor. Voorstel wordt aangenomen.
*Voorstel het kleine biljart te verwijderen en de 2 andere biljarts een kwartslag te draaien. Dit voorstel wordt niet aangenomen omdat het derde biljart veelvuldig gebruikt wordt voor het oefenen in de loop van de biljartavond. Voorstel wordt afgewezen.

3. Notulen Jaarvergadering 2016.

Geen op of aanmerkingen.
Notulen worden goedgekeurd

4. Jaarverslag Secretaris.
Geen Op of aanmerkingen en worden daarom goedgekeurd

5.Jaarverslag Penningmeester 2017
Deze ligt ter inzage voor de leden.

6.Kascontrole 2018
Rudi de Krijger en Freddie de Theije

6aVerslag Kascontrole commissie
Rudi de Krijger en Freddie de Theije geven hun goedkeuring maar maken wel de terechte volgende opmerking; er had een lid van de kascontrole 2016-2017 bij moeten zitten. Secretaris geeft toe dat hij hier een fout heeft gemaakt.
Het Bestuur wordt decharge verleent

6b.Kascontrole commissie wordt bedankt
Voor Volgend jaar blijft Rudi de Krijger nog een jaar aan en komt Staf Thijs er volgend jaar bij.

7.Verkiezing bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar Guus Acke (Secretaris) Bij geen tegenkandidaten is iedereen akkoord. Door het ons ontvallen van de voorzitter en bij een gebrek aan animo van de leden om deze functie op te volgen stelt Gerard Verduijn zich hiervoor beschikbaar. Dit wordt onder luid applaus van de leden ingestemd.

8. Pauze
Omdat Cees de Bruyn te kennen heeft gegeven, vanaf zijn vakantieadres in Portugal, tijdens een korte videoconferentie vooraf aan de vergadering dat het eerste rondje van hem is nemen wij het ervan.

9. Competitie opzet
De opzet blijft: een ieder moet minimaal 10 partijen libre en 10 partijen band spelen Met inachtneming: ( voorbeeld ) als iemand 30 partijen Libre heeft gespeeld deze ook 15 partijen Band moet hebben gespeeld. Dit om de verhouding beter weer te geven.
Maandag 24 en 31 december vallen af als speelavond.


10 Nieuwe leden
Buiten een nieuw lid welke tijdens het invitatietoernooi is komen kijken zijn er geen aanmeldingen. Dit nieuwe lid wordt op dit moment niet toegelaten omdat er teveel leden zijn met negatieve ervaringen met deze persoon. Mocht hij zich nogmaals aanmelden zal deze eerst op proef lid mogen worden en wordt er na de proefperiode over beslist. Er is niet meer bekend dat deze persoon van Bambost heet.11. Bardienst.
Sept 2017 René van Mol
Okt 2017 Rudie van der Poel
Nov 2017 Freddie de Theije
Dec 2017 Henry de Mul/Rudi de Krijger
Jan 2018 Staf Thijs
Febr 2018 Gerard Verduijn
Mrt 2018 Frank Versijp

De consumpties blijven geturfd worden maar nu aan € 1,50 per consumptie

12. Prijskamp. Invitatietoernooi en teeravond.

Maximaal 2x prijskamp
1e prijskamp 8 oktober 2018 Rudi Matthijs i.v.m. verjaardag
2e prijskamp 14 januari 2019 Frank Versijp i.v.m verjaardag (55 jaar)
1-2-2019 ZBC De Kaaimannen 81 jaar
21e invitatietoernooi vrijdag 1-2-2019
25 maart 2019 laatste speelavond
Teeravond zaterdag 6 april 2019

13. Rondvraag.
Theo van Esbroek: Vraagt of de verwarming te regelen is?
Gerard Verduijn: Op dit moment staat hij niet aan en toch is het erg warm, helaas weinig aan te doen.
Rudi Matthijs: Waarom was er namens ZBC De Kaaimannen geen rouwadvertentie geplaatst in de krant?
Gerard Verduijn: Geeft toe dat dit erbij is ingeschoten maar hebben dit ruimschoots trachten goed te maken met bijdrage aan KWF en sturen van condoleance kaart namens ZBC De Kaaimannen.
In de toekomst zal dit zeker in de gaten worden gehouden, weet wel dat dit erg kostelijk is.


14. Sluiting.

De kersverse nieuwe voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder nog een sportief en gezond seizoen toe.

Sluiting van de vergadering 20:50 uur.

De Voorzitter        De Secretaris       
Gerard Verduijn        Guus Acke

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu