Jaarvergadering notulen 2020 - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info ZBC
 
 

Notulen jaarvergadering 21 september 2020

Aanvang 20:00 uur beneden zaal ’T Kaaike

Aanwezig: Theo van E, Eddij, Cees, René, Gerard V, Guus, Olaf, Gerard C, Etien, Ronnie, Rini, Rudi M, Freddie, Theo M, Staf, Frank, Peter Piessens.
Afwezig met kennisgeving: Jan, Rudi de Krijger
Afwezig: Peter Pielaet, Henry de Mul

Opening
Welkomstwoord van de VZ.
Namens het bestuur heten we jullie van harte welkom op de 82ste jaarvergadering van ZBC de Kaaimannen.

We hebben helaas het einde van het seizoen 2019 – 2020, met nog 3 biljart avonden te spelen, 16 maart abrupt moeten beëindigen vanwege het welbekende COVID19 virus.
Zodoende heeft het coronavirus onze teeravond ook door de neus geboord.

Hopelijk zijn we allen tot op heden de pandemie “zonder kleerscheuren” doorgekomen en kunnen we het nieuwe seizoen 2020-2021, zij het enigszins aangepast oftewel corona proof, met frisse moed aanvangen.
Hoe we de biljartavond moeten gaan organiseren wordt later uiteengezet (punt 12 van de agenda)


1.
Mededelingen / ingekomen- en uitgaande stukken
Eddij heeft zijn 81e verjaardag gevierd en geeft later het jaarlijkse eerste rondje
Onze VZ gaf Eddij er per abuis een paar jaar extra bij maar het is geen 85 maar 81 jaar geworden.
Verder geen andere zaken.
2.
Notulen jaarvergadering 2019
Worden aangenomen zonder opmerkingen door de leden en ondertekend door de VZ en Secretaris.
3.
Jaarverslag secretaris
Beste Kaaimannen,

Even een terugblik op afgelopen seizoen.
Het is een vreemd eind geweest maar we kijken eerst even naar wat er daarvoor allemaal gedaan is.
11 november 2019 gaf Guus een prijskamp vanwege zijn 33 jaar huwelijk.
Deze was goed bezocht door 19 leden.
De winnaars waren Rudi Matthijs en zijn verre verre achterneef Guus Acke
Helaas lag er etenswaar als prijzenpot van concurrerende winkelketens waardoor niet iedereen de prijs mee naar huis durfde te nemen.
Op 18 december 2019 werd een volgende prijskamp georganiseerd en wel omdat Staf de 80 jarige leeftijd bereikt had. Wederom goed bezocht door 16 leden.
Er terechte winnaars Peter Piessens en Guus Acke.
Na de feestdagen ging het seizoen verder en werd er 31 januari ons invitatietoernooi georganiseerd. Met een anonieme sponsor; een van de leden welke niet nader genoemd wil worden. De grote winnaars hier waren Etiene en Henry.
17 februari 2020 werd er wederom een prijskamp gehouden met wederom 16 leden die deze meededen. De organisator was Rudi de Krijger; gewoon omdat het kan!
De winnaars waren een bekend duo Rusi Matthijs en Guus Acke.
Je zou denken dat Guus na 3x een prijskamp te winnen wel heel goed kan biljarten maar niets is minder waar, in de competitie bakte hij er geen hout van.
Helaas moest er voor het weekend van 16 maart besloten worden de competitie door de Covid19 maatregelen per direct te stoppen als ook de teeravond.
Geen kampioen en geen rode lantaarn.
Dit besluit van de regering heeft er bij iedereen flink ingehakt en ook aanpassingen gevraagd. Laten wij hopen dat we deze competitie weer van start kunnen met te overbruggen beperkingen en hopen dat deze binnen afzienbare tijd van de baan zijn.
4.
Jaarverslag penningmeester 20129-2020
Is op dit moment niet beschikbaar i.v.m. onvolkomenheden in de berekening.
Theo van Esbroek zal deze nader onderzoeken en trachten op orde te krijgen.
5.
Kascontrole 2020
Frank Versijp en Theo Mattheeuws. Reserve Freddie de Theije
Is om eerder genoemde reden geannuleerd en verplaatst naar een nader te bepalen datum.
6a. Verslag kascontrole
Is uitgesteld tot een nader te bepalen datum.
6b. De kascontrolecommissie wordt bedankt.
Is uitgesteld tot een later te bepalen datum.
6.
Contributie en consumptieprijzen 2020-2021.
Deze blijven ongewijzigd; contributie € 40,00 en consumpties € 1,50 p/st.
Graag deze bedragen per pin ter betalen en niet contant.
Onze penningmeester Ronnie koopt een pin toestel (Sumup) aan waardoor de consumpties elke avond contactloos/ per pin betaald kunnen worden.
7.
Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en herkiesbaar:
VZ: Gerard Verduijn.
Wordt unaniem herkozen en gaat er weer 3 jaar tegenaan.
8.
Herstelling biljart en de kosten.
Offerte Mark Bliek:
1 x OD5002 Simonis 300 Rapide 195cm Carambolebiljart speelmaat 230 blauw/groen € 285,00
1 x OD7070 Carambolebiljart, speelmaat 230 voorzien van nieuwe Artemis P79 of P37 rubbers. € 420,00 Mocht er Clematch rubbers op de banden zitten dan komen de kosten op € 440,- Indien de profiellatten vervangen dienen te worden, wordt er € 285.- excl. btw extra berekend. Dit gaat altijd in overleg.
1 x Korting: Geen voorrijkosten bij het vervangen van het biljartlaken. € 0,00 € 0,00 21%
Subtotaal € 705,00  (21% btw € 148,05) Totaal € 853,05
In overleg met overige bestuursleden is het leveren en leggen van het laken en het repareren van de houten latten voor een totaalbedrag van € 300,00 contant betaald.
De biljarttafel is met een machine waterpas opnieuw gesteld. De naden van de leien zijn gepolijst.
Na het monteren van de nieuwe banden bleek er op de 1ste lei een oneffenheid aanwezig te zijn. De banden opnieuw gedemonteerd, het laken aan de 2 lange zijden opnieuw losgemaakt, nogmaals gepolijst. Oneffenheid was verdwenen. Maar bij het monteren van de banden kwam het euvel weer terug.  
Mark Bliek stelde voor om bij het opnieuw vervangen van het laken de leien vanaf de onderkant te stellen. De geschatte prijs hiervoor is ca. €150,00 ex BTW.

Pauze.

9.
Competitie afsluiting 2019-2020
Er wordt over seizoen 2019-2020 geen kampioen of rode lantaarn uitgereikt
10.
Teeravond seizoen 2019-2020
Deze blijft voorlopig uitgesteld in afwachting van betere tijden.
Het geld kan op dit moment gebruikt worden om de herstelkosten van het biljart te dekken.
11.
Covid19 protocol ZBC De Kaaimannen
Deze wordt regel voor regel doorgenomen met de leden en op enkele punten aangepast.
Tevens wordt er in onderling overleg besloten de avond in twee delen te splitsen;
1e groep vanaf 18:30 uur tot 21:00 uur.
2e groep vanaf 21:00 uur tot 23:00 uur.
Elke week worden er drie leden van elke groep gerouleerd.
Peter Piessens heeft zich bereid getoond hier een schema voor op te stellen.
Dit wordt gedaan bij wijze van proef en kan ten alle tijden aangepast worden.
Het schema zal aan de leden worden doorgemaild via de secretaris.
12.
Competitie opzet 2020-2021
De opzet blijft dezelfde.
De gemiddelden van Libre en Band worden wel aangepast en blijven niet die van het vorige seizoen.
Er is dit seizoen geen uitval van biljartavonden door feestdagen.
13.
Prijskamp(en) en Invitatietoernooi 29 januari 2021 84 Jaar)
1e Prijskamp 9 november 2020 sponsor Ronnie (70 jaar)
Het invitatietoernooi wordt unaniem besloten niet door te laten gaan.
Eventueel kunnen er nog andere prijskampen toegevoegd worden.
14.
Nieuwe leden
Ronnie La Heyne
Olaf stelt Ronnie op de hoogte en hij is welkom vanaf de volgende biljartavond maandag 28 september.
Opzeg leden.
Peter Pielaet heeft aan Freddie laten weten dat hij zijn lidmaatschap beëindigd.
Henry de Mul wordt i.v.m. zijn gezondheid ook niet meer verwacht op de biljartavonden.
15.
Bardienst
Door het opsplitsen is er besloten dat er per avond een bardienst wordt aangewezen die Eddij meehelpt.
Er zal geen schema worden opgesteld.
16.
Laatste biljartavond maandag 29 maart 2021 en de Teeravond (onder voorbehoud) zaterdag 10 april 2021.
17.
Rondvraag:
VZ. Heeft het idee om 3e (kleine) biljart weg te halen en de 2 grote biljarts een kwartslag te draaien om ruimte te maken i.v.m. de 1,5 m afstand.
Er wordt in meerderheid besloten dit niet te doen omdat wij nu in 2 shiften gaan biljarten en dit voldoende ruimte op moet kunnen leveren en eenmaal biljart weg ….. dan komt het in de toekomst ook niet snel terug.
Serc: Er zal een ledenlijst worden gemaakt waarin de leden bij binnenkomst de tijd van binnenkomst en vertrek kunnen invullen.
Deze lijsten worden 2 weken bewaard en daarna vernietigd. Op deze lijst zal de naam en tel. Nummer vermeld worden en een kolom voor tijd in en uit.
Op elk formulier kan een datum worden ingevuld.
Secr. Breng te groeten over van Niels van Leeuwen.
Het merendeel kent hem nog en stelt dit op prijs. Secretaris had reeds de groeten terug overgebracht.
Rini: Voorstel eenmalig €20,00 per lid te vragen om de kosten van de reparatie aan het biljart te helpen bekostigen.
VZ. Laat weten dat dit niet nodig is en ondanks dat er geen financieel verslag is hij overtuigd is dat de vereniging financieel gezond is.
Theo M: Merkt op dat er een fout in de agenda staat; teeravond op 8 april 2021 en dit is een donderdag.
Secr. Geeft zonder meer toe zich vergist te hebben en past dit direct aan.
Sluiting
Vergadering gesloten 21:20 uur
Er is gelegenheid om de biljartkeu en tafels te testen. 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu