De statuten - Website ZBC De Kaaimannen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Info ZBC

Statuten Biljartvereniging Z.B.C. De Kaaimannen Opgericht 1 okt. 1936
(De opricht datum is later bij gesteld naar 01-02-1938)

Art.1
De vereniging ZBC De Kaaimannen, gevestigd te Zuiddorpe, stelt zich ten doel de beoefening van het biljartspel/biljartsport zoveel mogelijk te bevorderen, door in clubverband deel te nemen zowel aan officiële als onofficiële/vriendschappelijke wedstrijden. (en onderling competitie/clubkampioenschap.->later toegevoegd tijdens ledenvergadering)

Art. 2
De vereniging bestaat uit leden en (evt.) ereleden die zowel in als buiten Zuiddorpe woonachtig kunnen zijn. Hij die lid wenst te worden moet zich bij één van de bestuursleden aanmelden met opgave van naam, adres, woonplaats en geboortedatum.(Tijdens een ledenvergadering is dit artikel aangepast;”een lid moet woonachtig zijn in Zuiddorpe of Overslag. Bij eventueel verhuizen nadien mag deze persoon lid blijven”)
*extra aanpassing tijdens de ledenvergadering is dit artikel aangepast een lid moet niet meer in Zuiddorpe en Overslag komen maar mag ook van buiten de kern zijn, met dien verstande dat een nieuw lid een proeftijd van een jaar zal hebben. Tevens is er een leden stop wanneer wij het aantal van 24 leden hebben bereikt.

Art. 3
De ballotage van nieuwe leden berust bij het bestuur.(tijdens een ledenvergadering is dit artikel aangepast: een nieuw lid wordt aangemeld bij één van de bestuursleden welke het nieuwe lid dan voorlegt aan de andere leden. Het nieuwe lid komt, na goed vinden overige leden, dan 1 seizoen op proef en na dat seizoen wordt er met de leden overlegt of het nieuwe lid, lid mag blijven. Eventueel kan het nieuwe lid zelf van lidmaatschap afzien)

Art. 4
Het lidmaatschap gaat verloren door:
opzegging door het lid
overlijden van het lid
wanbetaling
royement

Art. 5
Aan ieder lid zal op zijn verzoek een gelijkluidend afschrift van de statuten overhandigd dienen te worden.

Art. 6
De hoogte van de contributie wordt bepaald door het bestuur, te voldoen bij aanvang van ieder verenigingsjaar of in termijnbedragen, wanneer daarover met de penningmeester een afspraak is gemaakt.

Art. 7
Het financieel verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Het speelseizoen loopt van het eerste weekend van oktober tot en met het laatste weekend van maart.(recent is dit aangepast: het speelseizoen loopt van de 2e maandag van september tot de laatste maandag van maart)

Art. 8
Leden die hun contributie opzeggen zijn contributie verschuldigd tot en met de lopende maand.(tijdens een ledenvergadering is besloten dat de contributie voor het hele seizoen voldaan moet zijn en er geen terugbetaling geschiedt mits aannemelijke redenen.)

Art. 9
Het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit tenminste 3 leden van de vereniging gekozen tijdens een algemene ledenvergadering, welke tevens de voorzitter benoemd, de bestuursleden verdelen verder onderling de functies.

Art. 10
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, maar zijn indien zij zich herkiesbaar stellen, terstond herkiesbaar door de algemene ledenvergadering.

Art. 11
De algemene ledenvergadering zal in principe plaatsvinden in de maand voor de aanvang van het speelseizoen. Op deze vergadering zal er ook verslag gedaan worden door de kascommissie, en tevens een nieuwe kascommissie benoemd worden voor controle van het volgend jaar.(Jaren geleden is er besloten de algemene ledenvergadering op de eerste biljartavond te houden)

Art. 12
De regeling van alle wedstrijden berust bij het bestuur, welke zich kan laten bijstaan door een eventueel aangestelde wedstrijdleider, die perse geen bestuurslid hoeft te zijn.

Art. 13
Her bestuur is in ieder geval verplicht tijdens het speelseizoen een onderlinge competitie te laten spelen.

Art. 14
Bij eventueel ontbinden van de vereniging zal een ledenvergadering bij meerderheid beslissen, hoe er met de eventuele bezittingen van de club zal worden gehandeld.

Art. 15
Wijzigingen in de statuten worden pas doorgevoerd na een besluit daartoe in de algemene ledenvergadering, waarbij minstens de helft van het aantal leden aanwezig moet zijn en meer dan de helft van de aanwezige leden akkoord gaat.

Art. 16
In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien of waarbij twijfel bestaat omtrent de uitleg beslist het bestuur.

*Aanpassing aangenomen tijdens ledenvergadering.

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu